تمیم پاینت معتبرترین منبع برای خدمات سافت

ALL YOU NEED IS HERE

طراحی وبسایت

وبسایت های تجاری
Portofolio
فروشگاه های آنلاین

دیتابیس (سیستم حسابداری)

دیتابیس دکاکین
دیتابیس صرافی
دیتابیس های فرمایشی

حاضری های الکترونیک

Fingerprint

Face Detector

دروازه های الکترونیک